Regulamin świadczenia usług

1. PRZEDMIOT REGULAMINU

Regulamin określa zasady świadczenia usług edukacyjnych na rzecz Klientów – zwanymi dalej Usługobiorcami – przez wymienione niżej podmioty, wchodzące w skład Grupy Indeks w Kieszeni:

 1. Spółkę prowadzącą działalność pod firmą IWK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000573351, numer NIP: 5252628120;
 2. Spółkę prowadzącą działalność pod firmą Szkoła Olimpijska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000571665, numer NIP: 5213703917;
 3. Spółkę prowadzącą działalność pod firmą EIWK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000704324, numer NIP: 5252729720;
 4. Spółkę prowadzącą działalność pod firmą IWK STUDY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000803525, numer NIP: 5252800820;
 5. Spółkę prowadzącą działalność pod firmą EDUMAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000804404, numer NIP: 5252801400;
 6. Spółkę prowadzącą działalność pod firmą SCIENCE CENTRE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000949747, numer NIP: 5252893655;
 7. Spółkę prowadzącą działalność pod firmą EDF PARTNERS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000697698, numer NIP: 5252724881;
 8. Spółkę prowadzącą działalność pod firmą IWK MAT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001016345, numer NIP: 5252942129;
 9. Spółkę prowadzącą działalność pod firmą IWK ACADEMY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000916344, numer NIP: 5252872972;
 10. Spółkę prowadzącą działalność pod firmą EXAMLAB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000774953, numer NIP: 5252782967.

zwanej dalej Usługodawcą.

 

2. DEFINICJE

Pojęcia stosowane w niniejszym Regulaminie posiadają znaczenie nadane im w przepisach prawa, Umowie, bądź w niniejszym paragrafie:

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług;
 2. Umowa – zgodne porozumienie Usługodawcy i Usługobiorcy ustalające ich prawa i obowiązki;
 3. Klient – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę;
 4. Usługobiorca – osoba fizyczna, korzystająca z zasobów Usługodawcy na zasadach i w zakresie przewidzianym w Regulaminie i Umowie;
 5. Usługodawca – podmiot świadczący usługi na rzecz Usługobiorcy na podstawie Umowy;
 6. Usługa – określona w Regulaminie i świadczona przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy w formie kursu;
 7. kurs stacjonarny – usługa edukacyjna organizowana przez Usługodawcę, w postaci cyklicznych zajęć odbywających się w określonym czasie i pod wskazanym adresem, w wyznaczonym przedmiotowo zakresie, przez prowadzących;
 8. kurs e-learningowy – usługa edukacyjna organizowana przez Usługodawcę, w postaci nauczania zdalnego przy wykorzystaniu wybranych kanałów komunikacji, polegająca w szczególności na cyklicznym udostępnianiu materiałów edukacyjnych i kontroli ich wykorzystania, przez prowadzących;
 9. materiały edukacyjne – autorskie pomoce naukowe oferowane Usługobiorcy przez Usługodawcę, w szczególności prezentacje multimedialne, skrypty, testy, kartkówki, quizy;
 10. prowadzący – osoba fizyczna prowadząca zajęcia edukacyjne w ramach kursu, posiadająca kwalifikacje merytoryczne, połączona z Usługodawcą stosunkiem prawnym;
 11. olimpiady przedmiotowe – coroczne konkursy organizowane dla uczniów szkół w Polsce, funkcjonujące w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r.  w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2002 nr 13 poz. 125 ze zmianami).
 12. strona internetowa Usługodawcy – strona internetowa prowadzona pod adresem internetowym: https://indekswkieszeni.pl;
 13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych;
 14. ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 ze zm.).

 

3. TREŚĆ REGULAMINU

Regulamin określa:

 1. rodzaje i zakres usług świadczonych przez Usługodawcę, na rzecz Usługobiorcy;
 2. zobowiązania Usługodawcy;
 3. zobowiązania Usługobiorcy, w tym wymagania techniczne niezbędne do uczestnictwa w kursie e-learningowym;
 4. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług;
 5. tryb postępowania reklamacyjnego.

 

4. RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy zapoznanie się z informacjami dotyczącymi Usługodawcy, w tym związanymi z aktualną ofertą w zakresie świadczonych Usług.
 2. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie z następujących usług edukacyjnych:
  1. kursu stacjonarnego przygotowującego do startu w wybranej Olimpiadzie Przedmiotowej;
  2. kursu stacjonarnego przygotowującego do wzięcia udziału w egzaminie maturalnym;
  3. kursu e-learningowego przygotowującego do startu w wybranej Olimpiadzie Przedmiotowej;
  4. kursu e-learningowego przygotowującego do wzięcia udziału w egzaminie maturalnym;
  5. kursu stacjonarnego przygotowującego do wzięcia udziału w egzaminie ósmoklasisty;
  6. kursu e-learningowego przygotowującego do wzięcia udziału w egzaminie ósmoklasisty.
 3. Kurs, o którym mowa w §4 ust. 2 pkt 1 polega na przekazywaniu Usługobiorcy przez prowadzącego lub prowadzących wiedzy merytorycznej i informacji dodatkowych, których poznanie i opanowanie pomaga w przygotowaniu do uczestnictwa tegoż Usługobiorcy w wybranej Olimpiadzie Przedmiotowej oraz poszerzaniu przedmiotowej wiedzy. Prowadzący korzysta na zajęciach z materiałów edukacyjnych i udostępnia je Usługobiorcy. Materiały edukacyjne mogą być udostępniane Usługobiorcy poprzez stosowną grupę na portalu https://www.facebook.com(lub innym), której członkami są: prowadzący, Usługobiorcy uczestniczący w kursie w grupie zajęciowej lub indywidualnie, osoba lub osoby wyznaczone przez Usługodawcę w celu administrowania i kontroli prawidłowości przebiegu kursu. Stosowna grupa na portalu https://www.facebook.com (lub innym) służy również kontaktowi między prowadzącym a Usługobiorcą poza zajęciami. Prowadzący może kontrolować postępy nauczania przez różne formy sprawdzania wiedzy Usługobiorcy. W szczególnych sytuacjach utrudniających bezpieczne stacjonarne odbywanie zajęć, usługodawca zastrzega sobie prawo do organizacji kursu lub jego części przy pomocy internetu w formie webinarium, o czym informuje Usługobiorcę. Webinarium odbywa się w czasie rzeczywistym przy użyciu wskazanego przez Usługodawcę powszechnie dostępnego programu (lub aplikacji) umożliwiającego transmisję audiowizualną.
 4. Kurs, o którym mowa w §4 ust. 2 pkt 3 polega na przekazywaniu Usługobiorcy przez prowadzącego lub prowadzących, wiedzy merytorycznej i informacji dodatkowych, których poznanie i opanowanie pomaga w przygotowaniu do uczestnictwa tegoż Usługobiorcy w wybranej Olimpiadzie Przedmiotowej oraz poszerzaniu przedmiotowej wiedzy. Kurs prowadzony jest przy wykorzystaniu stosownej grupy na portalu https://www.facebook.com(lub innym), której członkami są: prowadzący, Usługobiorca i osoba lub osoby wskazane przez Usługodawcę w celu administrowania i kontroli prawidłowości przebiegu kursu. Prowadzący udostępnia materiały edukacyjne przeznaczone do samodzielnej nauki Usługobiorcy i kontroluje jego postępy nauczania poprzez kontakt w ramach wyżej wymienionej grupy, która służy również kontaktowi między prowadzącym a Usługobiorcą. Tempo przerabiania materiałów kursowych zależy od bieżących ustaleń między prowadzącym i Usługobiorcą oraz od okoliczności.
 5. Do kursu, o którym mowa w §4 ust. 2 pkt 2 i 5, stosuje się odpowiednio przepisy §4 ust. 2 pkt 1.
 6. Do kursu, o którym mowa w §4 ust. 2 pkt 4 i 6, stosuje się odpowiednio przepisy §4 ust. 2 pkt 3.
 7. Kurs wymieniony w §4 ust. 2 pkt 3, kończy się bezpośrednio przed drugim etapem odpowiedniej Olimpiady Przedmiotowej. Usługodawca oferuje zainteresowanemu Usługobiorcy przygotowanie do uczestnictwa w trzecim etapie (finałowym) odpowiedniej Olimpiady Przedmiotowej, zgodnie z ofertą.
 8. Ogólne ceny kursów wymienionych w §4 ust. 2 składają się w 60% z wartości udostępnionych materiałów edukacyjnych, zaś w 40% z wartości opieki i przekazywania wiedzy przez prowadzącego.

 

5. ZOBOWIĄZANIA USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług edukacyjnych wymienionych w §4 Regulaminu, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło wskutek siły wyższej, winy Usługobiorcy lub nieprzestrzegania przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu lub Umowy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania przez Usługobiorcę z usług w sposób sprzeczny z Regulaminem.
 3. Usługodawca zobowiązuje się rozpocząć świadczenie Usług w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.
 4. Usługodawca oświadcza, że nie ma żadnych szczególnych związków gospodarczych z organizatorami Olimpiad Przedmiotowych i egzaminów maturalnych, a także nie jest ich oficjalnym przedstawicielem.

 

6. ZOBOWIĄZANIA USŁUGOBIORCY

 1. Usługobiorca jest zobowiązany do:
  1. zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z usług;
  2. przestrzeganie postanowień Regulaminu od chwili zawarcia Umowy z Usługodawcą;
  3. podania prawdziwych i kompletnych danych osobowych;
  4. uczestnictwa w kursie w sposób zgodny z Regulaminem, prawem powszechnie obowiązującym oraz dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dóbr osobistych oraz praw własności intelektualnej;
  5. zachowania udostępnionych materiałów edukacyjnych wyłącznie na użytek własny i nierozpowszechniania ich osobom trzecim.
 2. Rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią, zrozumieniem i pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 3. W celu prawidłowego korzystania z materiałów edukacyjnych, udostępnianych przez Usługodawcę w ramach kursu e-learningowego lub stacjonarnego, wymagane są od Usługobiorcy dostęp do:
  1. komputera lub innego urządzenia multimedialnego (tablet, smartfon) z dostępem do internetu;
  2. poczty elektronicznej (e-mail);
  3. przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies, JavaScript oraz Adobe Flash Player;
  4. programów/aplikacji umożliwiających pobranie, używanie i zapisywanie materiałów edukacyjnych, w szczególności w formatach pliku: .zip, .pdf, .doc lub .docx, .ppt lub pptx., .jpg.

 

7. ZAWARCIE UMOWY

 1. Przez zawarcie Umowy Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z Umową i Regulaminem, a Usługobiorca zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat za wykonane usługi oraz przestrzegania postanowień Regulaminu i Umowy.
 2. Umowa o świadczenie usług edukacyjnych zawierana jest pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą w formie dokumentowej przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Procedura zawarcia umowy polega na przesłaniu przez Usługodawcę Usługobiorcy, przy użyciu maila, oferty a następnie zaakceptowaniu oferty przez Usługobiorcę poprzez wypełnienie ankiety (potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i zaakceptowanie go).
 4. Właściwym adresem poczty elektronicznej Usługodawcy jest: kontakt@indekswkieszeni.pl
 5. W imieniu Usługodawcy Umowę zawiera osoba przez niego upoważniona.
 6. Usługobiorca zawiera Umowę osobiście lub przez należycie umocowanego przedstawiciela.
 7. Usługobiorca będący osobą niepełnoletnią zawiera Umowę za zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
 8. Usługobiorca może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 9. Usługobiorca, który złożył oświadczenie żądania rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

 

8. ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Zarówno Usługodawca, jak i Usługobiorca są uprawnieni do rozwiązania Umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i jest liczony od pierwszego dnia następującego po dniu, w którym złożono oświadczenie o rozwiązaniu Umowy.
 2. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem okresu wypowiedzenia.
 3. W okresie wypowiedzenia są naliczane opłaty wynikające z Umowy.
 4. W dniu upływu okresu wypowiedzenia Umowy, ulega ona rozwiązaniu, a Usługodawca zaprzestaje świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy.
 5. W przypadku rażącego naruszenia Umowy lub Regulaminu Usługodawca, jak również Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 6. Zwrot opłat przez Usługodawcę następuje według następujących zasad:
  1. Usługobiorcy zostanie zwrócona część uiszczonej uprzednio ceny za zapłacone, a nieodbyte ze względu na rozwiązanie umowy zajęcia, która odpowiada wartości opieki i przekazywania wiedzy przez prowadzącego, o której mowa w §4 ust. 8. Rozliczenie dokonywane będzie proporcjonalnie, według pozostałej do zakończenia kursu liczby dni;
  2. Usługobiorcy nie zostanie zwrócona część uiszczonej uprzednio ceny, która odpowiada wartości materiałów edukacyjnych, o której mowa w §4 ust. 8. W związku z powyższym, niewykorzystane dotychczas w kursie materiały edukacyjne są w całości udostępniane Usługobiorcy w okresie wypowiedzenia umowy, chyba że do rozwiązania umowy doszło wskutek rażącego naruszenia Umowy lub Regulaminu przez Usługobiorcę.

 

9. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Korzystanie z Usług wymaga podania przez Usługobiorcę swoich danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych uniemożliwi realizację świadczenia Usług.
 3. Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorcy przetwarzanych w związku z realizacją postanowień Umowy i Regulaminu. Dane osobowe są przetwarzane w celach, w zakresie i w oparciu o normy prawa powszechnie obowiązującego RODO oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Usługobiorca ma prawo wglądu w treść jego danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę, a także prawo żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Szczegółowy zakres uprawnień Usługobiorcy w zakresie ochrony jego danych osobowych zamieszczony jest w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

 

10. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Usługobiorcy przysługuje prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących usług edukacyjnych.
 2. Reklamacje mogą być składane w jednej z poniższych form:
  1. pisemnej składając osobiście, w siedzibie Usługodawcy;
  2. pisemnej przesyłając przesyłkę pocztową na adres siedziby Usługodawcy;
  3. elektronicznej z wykorzystaniem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: kontakt@indekswkieszeni.pl
 3. Za dzień wniesienia reklamacji pisemnej przyjmuje się datę wpływu zgłoszenia reklamacyjnego na adres korespondencyjny Usługodawcy.
 4. Za dzień wniesienia reklamacji elektronicznej przyjmuje się datę wpływu zgłoszenia reklamacyjnego na adres poczty elektronicznej Usługodawcy.
 5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:
  1. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres do korespondencji jeżeli jest inny, adres e-mail, numer telefonu);
  2. przedmiot reklamacji;
   1. precyzyjne przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację;
   2. czytelny podpis Usługobiorcy, w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej;
  3. Reklamacje, które uniemożliwiają zidentyfikowanie Usługobiorcy nie podlegają rozpatrzeniu.
  4. Reklamacja winna być rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.
  5. Drogę postępowania reklamacyjnego uznaje się za wyczerpaną w momencie otrzymania przez Usługobiorcę odpowiedzi na reklamację.
  6. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Usługobiorcy przysługuje skierowanie sprawy na drogę postępowania przed sądem powszechnym lub skierowanie sprawy do postępowania na drogę pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

 

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 2. W przypadku zmiany Regulaminu, Usługodawca powiadamia Usługobiorców wysyłając wiadomość na adres e-mail. Zmieniony Regulamin jest także zamieszczany na Stronie Internetowej Usługodawcy.
 3. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, który nie zrezygnuje z Usługi świadczonej przez Usługodawcę w terminie 14 dni od daty powiadomienia o zmianie Regulaminu, dokonanego zgodnie z treścią Umowy. Rezygnacja z Usługi następuje w sposób określony w Regulaminie.
 4. Korzystanie przez Usługobiorcę z Usług po wprowadzeniu zmian do Regulaminu równoznaczne jest z ich zaakceptowaniem.
 5. Do spraw dotyczących Regulaminu stosuje się prawo polskie.
 6. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami Regulaminu.
 7. W relacjach pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą stosuje się język polski.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
4.8/5 - (na podstawie 156 ocen)