Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych – co musisz wiedzieć, zanim wystartujesz?

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych – co musisz wiedzieć, zanim wystartujesz?

Jak przygotować się do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych?

Historia Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych


Pierwsza Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla SP miała miejsce w roku szkolnym 2019/2020. Było to związane z obchodami 50. edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla szkół średnich. Inicjatywa od razu spotkała się ze sporym odzewem ze strony uczniów i nauczycieli. Organizatorem OLiJP-SP, tak samo jak jej starszej siostry, jest Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.


Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla SP – Formuła Zawodów


Etap szkolny


Typ: praca pisemna (pisania w czasie rzeczywistym)

Czas trwania: 90 minut

Tematyka: Komitet Główny w czerwcu, czyli pod koniec roku szkolnego poprzedzającego ten rok, w którym będzie mieć miejsce dana edycja OLiJP, zamieszcza listę lektur oraz 2 zagadnienia, których dotyczyć będą zawody w kolejnym roku. Pod koniec września zostają opublikowane tematy szczegółowe do każdego z zagadnień. Zadaniem ucznia jest przemyśleć, jak skorzystać z przeczytanych utworów (oraz innych sobie znanych) i zaplanować rozprawkę, którą następnie w wyznaczonym terminie pisze pod okiem komisji szkolnej OLiJP w swojej placówce.

Liczba punktów do zdobycia: 30

Kwalifikacja do kolejnego etapu: do kolejnego etapu zostają zakwalifikowani uczniowie, którzy uzyskali najpierw rekomendację ze swojej szkoły, a następnie ich praca została oceniona przez jurorów z Komitetu Okręgowego na co najmniej 20 pkt.


Etap okręgowy


Drugi etap zawodów składa się z części pisemnej oraz części ustnej.

Część pisemna

Typ: praca pisemna oraz test językowy

Czas trwania: na napisanie pracy pisemnej przeznaczonych jest 120 minut, na wypełnienie testu językowego kolejnych 90 minut. Między pisaniem pracy a wypełnianiem testu odbywa się przerwa.

Forma: Zadaniem ucznia jest napisać rozprawkę na jeden z zaproponowanych przez Komitet Główny tematów. Są one skonstruowane w ten sposób, aby uczeń znów mógł skorzystać z lektur, które przeczytał na etap szkolny, a także z innych znanych sobie tekstów. W teście językowym występują zadania otwarte, jak i zamknięte, dotyczą wszystkich zagadnień z wiedzy o języku, jakie powinien opanować uczeń szkoły podstawowej na ocenę celującą.

Liczba punktów do zdobycia: 30 za pracę pisemną i 30 za test językowy

Kwalifikacja do kolejnego etapu: do części ustnej etapu okręgowego awansują uczniowie, którzy uzyskali ponad 15 pkt. zarówno z pracy pisemnej, jak i z testu językowego. Awans mogą też otrzymać uczestnicy, którzy napisali rozprawkę na 30 pkt., natomiast z testu językowego uzyskali co najmniej 13 pkt.

Część ustna

Typ: interpretacja głosowa oraz rozmowa na temat wylosowanego utworu poetyckiego

Czas trwania: uczeń po wylosowaniu utworu poetyckiego ma 20 – 30 minut na przygotowanie się do jego przeczytania lub wyrecytowania oraz rozmowy.  Dialog z jury o tekście lirycznym trwa aż do wyczerpania wszystkich wątków.

Forma: Na dwa tygodnie przez częścią ustną Komitet Główny publikuje autorów oraz zestawy ich wierszy, spośród których będzie losować uczeń. Wówczas uczestnik ma czas na przeczytanie utworów oraz dołączonych materiałów oraz przemyślenie ich. Sama odpowiedź składa się z interpretacji głosowej lub recytacji wylosowanego spośród znanej uprzednio puli wiersza, a następnie rozmowy na jego temat z komisją.

Liczba punktów do zdobycia: 40

Kwalifikacja do kolejnego etapu: do udziału w finale rekomenduje się każdego ucznia, który uzyskał co najmniej 20 pkt. Awansuje jednak maksymalnie 12 najlepszych osób z danego okręgu.


Etap finałowy


Trzeci i końcowy etap zawodów tak jak poprzedni składa się z dwóch części – pisemnej i ustnej.

Część pisemna

Typ: praca pisemna, test językowy

Czas trwania: 120 minut (praca pisemna), 90 minut (test językowy)

Forma: Rozprawka jest zbliżona formą do tych, które pisze uczeń na I i II etapie. Ponownie tematy zaproponowane przez Komitet Główny będą związane z zagadnieniami przyświecającymi całej edycji Olimpiady. Test językowy dotyczy tych samych zagadnień co na etapie okręgowym. Jednak większy nacisk kładzie się na praktyczne zastosowanie wiedzy, ponadto wszystkie zadania mają charakter otwarty.

Liczba punktów do zdobycia: 30 pkt. za pracę pisemną i 30 pkt. za test językowy

Kwalifikacja do kolejnej fazy: wszyscy uczestnicy, którzy uzyskali ponad połowę punktów zarówno z pracy pisemnej, jak i z rozprawki

Część ustna

Typ: odpowiedź ustna z wybranego przez ucznia tematu

Czas trwania: niesprecyzowany, do wyczerpania wątków przez uczestnika

Forma: Odpowiednio wcześniej, przed III etapem, Komitet Główny publikuję listę kilkunastu tematów, spośród których każdy finalista powinien wybrać jeden. Następnie przeczytać wymaganą do niego literaturę i wyciągnąć z niej wnioski. Odpowiedź przybiera formę rozmowy z jury, w której pytania zadawane przez jurorów nie wykraczają poza zakres dyspozycji do tematów.


Tematyka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych


OLiJP-SP co roku odbywa się pod hasłem dwóch ogólnych zagadnień, które towarzyszą uczniom przy pisaniu prac pisemnych na wszystkich trzech etapach. Ponadto wymaga się znajomości wszystkich lektur szkolnych oraz innych utworów literackich – zależnie od preferencji ucznia. W zakresie wiedzy o języku obowiązuje zakres wiadomości niezbędny do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki w szkole podstawowej. Ponadto na etapie okręgowym uczeń musi się wykazać umiejętnością ustnej interpretacji utworu poetyckiego. Z kolei na finał przygotować się do odpowiedzi na jeden z zadanych tematów, który wymaga znacznego pogłębienia wiedzy w zakresie danego zagadnienia.Ponad to, w jaki sposób jest ono obecne w podstawie programowej szkoły podstawowej.

Szczególnie istotne podczas przygotowań do OLiJP-SP są zagadnienia takie jak:

– Interpretacja utworu poetyckiego;

– Wiedza o języku (fonetyka, fleksja, słowotwórstwo, składnia, stylistyka, frazeologia);

– Znajomość lektur zaproponowanych przez Komitet Główny na daną edycję;

– Dobry stopień przyswojenia lektur szkolnych;

– Umiejętność sprawnego pisania rozprawki argumentacyjnej.


Nagrody


Laureaci i finaliści Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych mogą liczyć na interesujące nagrody oraz inne wymierne korzyści. Warto wymienić chociażby:

– atrakcyjne nagrody książkowe oraz rzeczowe;

– nagrody specjalne, które przyznaje Komitet Główny w zależności od uznania;

– zwolnienie z egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, równoznaczne z otrzymaniem najwyższej możliwej punktacji;

– pierwszeństwo na liście przyjęć do szeregu szkół średnich.


Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla SP – jak się przygotować?


Właściwe przygotowanie się do OLiJP-SP wymaga lektury sporej ilości tekstów. Dodatkowo gruntownego ich zrozumienia i przemyślenia, a także zaproponowania różnych możliwości ich interpretacji. Stanowczo nie wystarcza posiadanie wiedzy encyklopedycznej – Olimpiada kładzie wielki nacisk na wykorzystanie wiadomości w praktyce.

Nasi kursanci uczestniczący w zajęciach otrzymują dostęp do szerokiej bazy wiedzy, która obejmuje kompleksowe przygotowanie do poszczególnych etapów Olimpiady. Co istotne, kurs jest aktualizowany co roku, dzięki czemu poruszane zagadnienia są w pełni skorelowane z zagadnieniami, które Komitet Główny zaproponował uczestnikom w danym roku szkolnym.

Wszyscy uczniowie Indeksu w Kieszeni oprócz rzetelnie przygotowanych treści dydaktycznych mogą również w dowolnej chwili kontaktować się z Prowadzącym – zwycięzcą lub laureatem licealnej Olimpiady. Odpowiada on na pytania natury merytorycznej, ale także zachęca do pracy, wspiera proces zdobywania wiedzy i pomaga swoim własnym doświadczeniem.

5/5 - (na podstawie 15 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl