Etap okręgowy Olimpiady Statystycznej – co musisz o nim wiedzieć?

Etap okręgowy Olimpiady Statystycznej – co musisz o nim wiedzieć?

Etap okręgowy Olimpiady Statystycznej przysparza niemałego stresu wszystkim, którzy do niego dotarli. Warto się do niego dobrze przygotować, w czym z pewnością pomoże Ci kurs Indeksu w Kieszeni. Poniżej znajdziesz kilka przygotowanych przez nas dla Ciebie podstawowych informacji, z którymi warto zapoznać się przed rozpoczęciem etapu okręgowego OS!


Jak przygotować się do etapu okręgowego Olimpiady Statystycznej?

Źródło: www.pexels.com


Kiedy odbywa się etap okręgowy Olimpiady Statystycznej?


Etap okręgowy Olimpiady Statystycznej ma miejsce najczęściej w grudniu. W tym roku odbędzie się on w środę 7 grudnia, o godzinie 11. Warto zaznaczyć, że między oficjalnym ogłoszeniem wyników etapu szkolnego a etapem okręgowym Olimpiady są tylko trzy tygodnie. 


Jak wygląda organizacja zawodów?


Zawody II stopnia OS przeprowadzają Komitety Okręgowe OS. Okręg stanowi obszar jednego województwa. Oznacza to, że najczęściej etap okręgowy będziesz pisał(a) w budynku Urzędu Statystycznego odpowiadającego Twojemu województwu. 

Zawody II stopnia OS polegają na rozwiązaniu testu on–line. Zawiera on instrukcję objaśniającą zasady rozwiązania testu, a przy każdym pytaniu/zadaniu informację o zasadach punktacji. 

Korzystanie z innych przeglądarek internetowych niż uruchomiona aplikacja lub z pomocy innych osób jest surowo zabronione. Może nawet skończyć się dyskwalifikacją (o tym decyduje Komitet Główny Olimpiady)


Co możesz mieć ze sobą na etapie okręgowym?


Uczeń w trakcie każdego stopnia zawodów zobowiązany jest mieć ze sobą legitymację szkolną, przybory do pisania oraz kalkulator prosty. Na każdym etapie Komisja Szkolna lub Egzaminacyjna ma możliwość kontroli kalkulatorów przyniesionych przez uczestników zawodów (nie wolno posiadać kalkulatora naukowego)!


Jak wygląda etap okręgowy Olimpiady Statystycznej?


Zawody II stopnia odbywają się w całym kraju tego samego dnia, równocześnie we wszystkich okręgach (województwach). Zawody II stopnia polegają na rozwiązaniu testu on–line, zawierającego instrukcję objaśniającą zasady rozwiązania testu, a przy każdym pytaniu/zadaniu informację o zasadach punktacji. 

Na rozwiązanie obydwu części testu przeznacza się 90 minut. Za rozwiązanie testu uczestnik może uzyskać od 0 do 80 punktów. W trakcie rozwiązywania testu uczeń może korzystać jedynie z kalkulatora prostego

Pierwsza połowa testu jest identyczna pod względem struktury do etapu szkolnego, gdyż składa się z trzech części (uporządkowanej wg wzrastającego poziomu trudności). Każda z części posiada około dziesięciu zadań. Wyróżniamy trzy typy zadań:

– zadanie z pięcioma podpunktami, w każdym należy zaznaczyć TAK/NIE (typu prawda-fałsz) – pierwsze zadanie testu; 

– zadania wielokrotnego wyboru z czterema wariantami odpowiedzi – najczęstszy typ zadań;

– zadania, w których należy uporządkować pięć wartości (np. od najmniejszej do największej) – po dwa ostatnie zadania każdej z trzech części testu. 

Druga połowa testu składa się z trzech zadań obliczeniowych o złożonej treści. Każde z tych zadań posiada po pięć podpunktów, w których należy wpisać wynik z odpowiednią dokładnością (najczęściej jest to podane w treści zadania, np. „wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku”). 


Jak zakwalifikować się do etapu centralnego?


Jak przygotować się na etap okręgowy Olimpiady Statystycznej?

Źródło: www.pexels.com


Możliwość nr 1: 

Do zawodów centralnych Komitet Główny kwalifikuje z każdego okręgu po troje uczniów zawodów II stopnia, którzy uzyskali największą liczbę punktów. Wymogiem zakwalifikowania się do zawodów centralnych jest uzyskanie przez ucznia co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów

W przypadku równej liczby punktów u większej liczby uczniów, o zakwalifikowaniu się do zawodów III stopnia decyduje w pierwszej kolejności większa liczba punktów zdobyta za rozwiązanie ostatniej, natrudniejszej części testu. Natomiast w następnej kolejności części łatwiejszej, ostatecznie zaś decyduje wynik etapu szkolnego.  


Możliwość nr 2:


Spośród osób, które nie zostały zakwalifikowane do zawodów centralnych przez Komisje Szkolne, Komitet Główny ma prawo zakwalifikować dodatkowo nie więcej niż 32 uczniów z największą liczbą punktów ze wszystkich okręgów. Dodatkowo każdy z nich musiał uzyskać nie mniej niż 50% możliwych do zdobycia punktów. 


Czy można się odwołać od wyniku Olimpiady?


W ciągu trzech dni roboczych od daty ogłoszenia wyników II etapu uczniom przysługuje prawo do odwołania się do Komitetu Głównego.  Pisemne odwołanie kieruje się do Przewodniczącego Komitetu Głównego OS. Można zrobić to za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w regulaminie Olimpiady, załączając skan pisma. 

Odwołanie rozpatrywane jest przez Komitet Główny OS w ciągu trzech dni roboczych od daty otrzymania, a odpowiedź przesyłana jest drogą elektroniczną na podany w aplikacji OS adres e-mail. W uzasadnionym przypadku Komitet Główny OS może z własnej inicjatywy zweryfikować decyzję Komitetu Okręgowego OS dotyczącą kwalifikacji do zawodów III stopnia OS. 


Podstawowe zalety przygotowania się z Indeksem w Kieszeni:


Odpowiednie nakierowanie: na kursie prowadzący zwraca uwagę, na których elementach należy się skupić i poświęcić więcej czasu. Niektóre z nich częściej pojawiają się na etapie szkolnym. Poinformujemy także na których elementach można „oszczędzić czas” i przeznaczyć go na naukę ważniejszych zagadnień.

Nauka odpowiedniej strategii rozwiązywania zadań;

Nauka strategii rozporządzania czasem (odpowiednia kolejność rozwiązywania zadań, czas na upewnienie się i sprawdzenie wszystkich możliwości).

Rozwiązywanie zadań o identycznej formule jak zadania na Olimpiadzie, co pozwoli na uniknięcie zjawiska szoku poznawczego.

Z nami możesz skutecznie przygotować się do etapu okręgowego i nie tylko. Nie czekaj, tylko zacznij przygotowania do Olimpiady Statystycznej z Indeksem w Kieszeni już teraz!

5/5 - (na podstawie 19 ocen)
IwK - logo - miniturka - kursy maturalne i olimpijskie
Indeks w Kieszeni
kontakt@indekswkieszeni.pl